POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

                   Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). RODO obowiązuje w takim samym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W związku z tym na stronie internetowej www.lagiewniki.franciszkanie.pl wprowadza się Politykę Prywatności, aby wyjaśnić zasady regulujące przetwarzanie danych dostępnych na tej stronie.

                   Polityka Prywatności powstała w oparciu o postanowienia RODO oraz Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. (dalej: Dekret).

 1. Definicja danych osobowych

Dane osobowe to wg RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

 1. Kategorie przetwarzanych danych

W celu obsługi oraz utrzymania strony internetowej www.lagiewniki.franciszkanie.pl przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • dane osobowe obecnych oraz byłych członków rady parafialnej, rady ekonomicznej oraz pozostałych grup parafialnych, co do których osoby, których dane osobowe dotyczą, wyraziły zgodę na ich przetwarzanie,
 • dane osobowe ministrantów w postaci wizerunku (fotografii), co do których osoby, których dane osobowe dotyczą, a w przypadku nieletnich ich opiekunowie prawni wyrazili zgodę na ich przetwarzanie,
 • dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska oraz nazwy parafii będące integralną częścią zapowiedzi przedślubnych,
 • dane osobowe w postaci listy darczyńców na rzecz parafii, co do których osoby, których dane osobowe dotyczą wyraziły zgodę na ich przetwarzanie,
 • dane osobowe osób pełniących funkcje publiczne w parafii oraz diecezji, w postaci: imienia, nazwiska, fotografii, stażu posługi w parafii, aktualnego miejsca pobytu, co do których zgoda na przetwarzanie nie jest wymagana, ale te osoby mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych,
 • dane osobowe dostarczane przez Państwa przez pocztę elektroniczną w postaci adresu mailowego oraz innych ewentualnych danych zawartych w treści wiadomości,
   
 • inne dane niezaliczane do zakresu danych osobowych, np.: imię osoby lub nazwisko żyjących z rodziny, na podstawie których jest niemożliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby, które są integralną częścią ogłoszeń parafialnych, zgodnie z miejscowym zwyczajem podawane do publicznej wiadomości, z tym zastrzeżeniem, że osoby, których dane dotyczą mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych,
 • wizerunki osób przedstawione na fotografiach będących relacją z publicznych wydarzeń parafii oraz diecezji, do których zalicza się, np.: msze święte, procesje, nabożeństwa, koncerty, spotkania ze wspólnotą parafialną, spotkania rady parafialnej, co do których zgoda na przetwarzanie nie jest wymagana, lecz osoby, których dane dotyczą, bądź ich przedstawiciele ustawowi mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych,
 • dane osób zmarłych w postaci imienia i nazwiska będące integralną częścią intencji mszalnych lub ewentualnie ogłoszeń parafialnych, na przetwarzanie których zgoda nie jest wymagana (albowiem tak Dekret jak i  RODO nie regulują przetwarzania danych osób zmarłych, niemniej w przypadku wykorzystania danych osób zmarłych osobom bliskim przysługuje moralne prawo decydowania o przetwarzaniu danych osoby zmarłej).

Ogółem zbiorem danych są księgi metrykalne i inne rejestry związana z udzieleniem sakramentów i związane ze stanem kanonicznym, kartoteki parafialne, wydawane wypisy z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce. Na szczeblu parafialnym podstawowym zbiorem danych osobowych są księgi parafialne zawierające rejestr osób ochrzczonych, przystępujących do I Komunii Świętej, bierzmowanych, zapowiedzi przedślubnych, zawartych małżeństw, chorych, zgonów, cmentarna. Obejmuje to także inne dane konieczne do bieżącej pracy, dla przykładu księga intencji mszalnych, kartoteka parafialna, rejestry osób, wykazy członków grup duszpasterskich i rad parafialnych,

 1. Podstawa, cel i okres przetwarzania danych osobowych

Każde przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. Każda osoba stawająca w kancelarii parafialnej, aby korzystać z posług religijnych, duszpasterskich, administracyjnych, charytatywnych tudzież  sądowych wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jej danych osobowych koniecznych do wypełnienia tychże posług.

           Dane osobowe osób prywatnych pełniących szczególne funkcje w parafii i dane osobowe dobroczyńców parafii są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO
w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu, to jest na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której te dane dotyczą. Celem przetwarzania wyżej opisanych danych może być publikacja listy osób pełniących szczególne funkcje w parafii bądź listy dobroczyńców na stronie internetowej www.lagiewniki.franciszkanie.pl. Dane te będą przetwarzane w okresie do czasu wycofania zgody bądź zakończenia pełnienia określonej funkcji w parafii albo w czasie do sześciu miesięcy od daty publikacji, jeśli chodzi o dobroczyńców parafii.

                 Dane osobowe osób pełniących funkcje publiczne oraz dane innych osób, co do których zgoda na ich przetwarzanie nie jest wymagana (np. wizerunki osób przedstawione na fotografiach będących fotorelacją z wydarzenia o charakterze publicznym) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w zw. z art. 7 ust. 1 lit 5 Dekretu, to znaczy w celu zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest, zgodnie z ustalonym zwyczajem podawanie do wiadomości publicznej listy ogłoszeń parafialnych, wykazu intencji mszalnych, a także zdjęć z wydarzeń z życia publicznego parafii itp. Dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

              Dane osobowe dostarczane za pomocą poczty elektronicznej są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu, czyli w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Takim żądaniem jest chociażby odpowiedź na wysłaną wiadomość mailową, albowiem momencie wysłania wiadomości mailowej do parafii nadawcy zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci adresu mailowego oraz ewentualnie innych danych osobowych podanych dobrowolnie przez nich w treści wiadomości w celu odpowiedzi na to żądanie. Dane te będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od momentu wysłania ostatniej wiadomości przez osobę, której dane dotyczą.
 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego i Świętego Jana Chrzciciela w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Okólna 185, 91-520 Łódź, NIP: 7262662616, REGON: 365590065, nr tel.: 42-659-02-02, adres poczty elektronicznej: lagiewniki@franciszkanie.pl, za która działa każdorazowo urzędujący ksiądz proboszcz. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się osobiście, mailowo, telefonicznie, bądź przy pomocy tradycyjnej korespondencji listowej.

 1. Podmioty, do których mogą być przekazywane dane osobowe

Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu ich publikacji na stronie internetowej www.lagiewniki.franciszkanie.pl na zasadach opisanych wyżej, bądź w celu odpowiedzi na wysłaną do parafii wiadomość mailową. Dane te będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych oraz ewentualnie przez inne podmioty przetwarzające, które uzyskały zgodę na przetwarzanie danych osobowych od Administratora danych. Państwa danych nie będziemy przekazywać żadnych osobom trzecim. Państwa dane nie będą również wykorzystywane w żaden inny sposób, niż opisano powyżej.
Dane osobowe dostarczane przez Państwa drogą mailową są przechowywane na serwerze skrzynki pocztowej, która jest zabezpieczona hasłem, zaś serwer przechowujący wiadomości posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL.
 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez parafię danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania dokonania adnotacji i uzupełnienia danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Kościelny Inspektor Danych Osobowych, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl).

 

Proboszcz nie ma obowiązku ani możliwości usunięcia danych z ksiąg parafialnych. Prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby.Jeżeli tego typu wniosek zostanie złożony, to powinien zostać odnotowany w zbiorze i zobowiązuje proboszcza do niewykorzystywania danych objętych wnioskiem bez zgody ordynariusza miejsca lub wyższego przełożonego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego.

 1. Informacja o cookies

                  Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane  przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie bądź smartfonie), z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania z omawianej strony internetowej. Pliki cookies na stronie www parafii zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Na stronie www parafii stosowane są  pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub opuszczenia strony internetowej. W plikach cookies są przechowywane zatem anonimowe informacje. Są one wykorzystywane do statystyk.

                  Co do zasady oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy tej strony www mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookiem lub usunąć pliki cookies, które strona internetowa parafii zapisała na urządzeniach końcowych użytkowników przed wprowadzeniem zmian, to znaczy przed dniem 23 maja 2018. Możliwe jest również stałe zablokowanie plików cookies zza pomocą przeglądarki internetowej. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies nie wpływa negatywnie na korzystanie z witryny www parafii.

                Jak usunąć bądź zablokować cookies w przeglądarce?

Google Chrome

 1. Otworzyć przeglądarkę Chrome i z menu wybrać Ustawienia.
  2. Następnie rozwinąć opcje wybierając Zaawansowane.
  3. W zakładce Prywatność i bezpieczeństwo wybrać Wyczyść dane przeglądania.
  4. Potwierdzić klikając w WYCZYŚĆ DANE.

Mozilla Firefox

 1. Otworzyć przeglądarkę Firefox i z menu wybrać Narzędzia a następnie Opcje.
  2. Wybrać zakładkę Prywatność i bezpieczeństwo.
  3. W polu Ciasteczka i dane stron wybrać Wyczyść dane.
  4. Potwierdzić klikając w Wyczyść.

Microsoft Edge

 1. Otwieramy przeglądarkę Microsoft Edge z menu wybieramy Ustawienia a następnie Ustawienia zaawansowane.
  2. Przechodzimy do zakładki Prywatność i usługi 
  3. Klikamy Wyczyść historię wyszukiwania w usłudze…
  4. Potwierdzamy.

Opera

 1. Otworzyć przeglądarkę Opera i z menu wybrać Ustawienia.
  2. Przejść do sekcji Prywatność i bezpieczeństwo i otworzyć Wyczyść dane przeglądania.
  3. Wybrać jakie dane chce się wyczyścić.
  4. Potwierdzić wybierając Wyczyść dane przeglądania.