REGULAMIN CMENTARZA GRZEBALNEGO

(Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach) 

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte.

Postanowienia ogólne

1. Cmentarz Rzymskokatolicki administrowany przez parafię św. Antoniego Padewskiego i św. Jana Chrzciciela w Łodzi jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego przeznaczonym do pochówku wiernych kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.

Kościół Katolicki pełni na nim swą misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolica Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.

2. Właścicielem i Zarządcą cmentarza jest parafia św. Antoniego Padewskiego i św. Jana Chrzciciela – osoba prawna Kościoła Katolickiego, na której spoczywa obowiązek utrzymania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Środki na utrzymanie materialnej substancji cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.


Zasady udostępniania miejsc grzebalnych

1. Miejsca grzebalne wyznaczane są przez Administratora zgodnie z zasadami zagospodarowania Cmentarza.

2. Pracownik kancelarii Cmentarza jest upoważniony do żądania od osoby załatwiającej formalności udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem, stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok i zawarcia umowy o prawo do grobu, a także żądania złożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

3. Osoba uprawniona zawiera z Administratorem umowę określającą prawo do grobu, jego rodzaj i położenie, należną opłatę i wskazującą dysponenta grobu. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy i prawo do grobu jest imienne pokwitowanie uiszczenia opłat za grób, wystawiane dysponentowi przez Administratora.

4. Opłaty za prawo do grobu pobierane są na okres 20 lat. W przypadku niedokonania prolongaty (przedłużenia) grób może podlegać likwidacji.

5. W przypadku, gdy od ostatniego pochowania osoby zmarłej upłynęło 20 lat, a dysponent grobu nie uiścił opłaty przedłużającej prawo do grobu, grób taki może ulec likwidacji, zaś miejsce może być wykorzystane przez Administratora cmentarza do pochowania innej osoby. Okres karencji (braku opłaty) po upływie 20 lat wynosi jeden rok.

6. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądu, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

7. Dysponent grobu uprawniony jest do zrzeczenia się prawa do grobu na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego. Zrzeczenie się tego prawa może nastąpić tylko za zgodą Administratora.

8. Kancelaria Cmentarza przechowuje, przetwarza i uaktualnia wszelkie dane i dokumenty dotyczące istniejących grobów oraz prowadzi księgi cmentarne z. zachowaniem wymogów określonych właściwymi przepisami prawa. Dane osobowe dysponentów grobów oraz osób zmarłych podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postanowienia porządkowe

1. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek. Dzieciom wolno przebywać na cmentarzu tylko pod opieką dorosłych.

2. W szczególności niedozwolone jest na terenie Cmentarza:

– przebywanie w stanie nietrzeźwym,

– spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,

– wprowadzanie zwierząt,

– niszczenie zieleni,

– wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wypalanie śmieci,

– wyrzucania śmieci i gruzu do pojemników przez podmioty i firmy zewnętrzne,

– pobierania wody przez osoby handlujące kwiatami,

– prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,

– zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnię miejsca grzebalnego, stawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie wokół, miejsc grzebalnych itp.

Ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez pracowników cmentarza bez powiadomienia dysponenta grobu,

– wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Administratora (nie dotyczy pracowników Cmentarza),

– handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora,

– usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,.

– chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych oraz po płytach grobów murowanych.

3. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii Cmentarza.

4. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

5. Obowiązkiem Administratora jest podejmowanie i organizowanie wszelkich niezbędnych czynności i działań, mających na celu utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza, a w szczególności:

– usuwanie śmieci z terenu cmentarza, opróżnianie pojemników na śmieci oraz pergoli w kwaterach,

– prowadzenie okresowej pielęgnacji drzew i nasadzeń,

– omiatanie alejek cmentarnych,

– sprzątanie miejsc grzebalnych, w sytuacji gdy dysponent grobu nie wniesie sprzeciwu do kancelarii cmentarza, wiązanek, kwiatów doniczkowych oraz stroików, zniczy, które utraciły walory estetyczne,

– odśnieżanie i zimowe utrzymanie alejek,

– koszenie trawników,

– urządzanie alejek cmentarnych.

6. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza me ponosi odpowiedzialności.

Zasady przyjmowania opłat za prawa i czynności

1. Informacje o wysokości opłat za prawo do grobu i przedłużenie prawa do grobu, za czynności kancelaryjne, obsługę liturgii pogrzebowej oraz inne prace wykonywane przez pracowników Cmentarza na wniosek dysponenta lub innych podmiotów, opłaty za ustawienie nagrobka – znajdują się w kancelarii Cmentarza.

2. Wszystkie opłaty pobierane przez kancelarię ustalane są na podstawie kosztów funkcjonowania i utrzymania Cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

3. Pracownik kancelarii potwierdza przyjęcie opłaty, wystawiając w tym celu pokwitowanie, określające wysokość i przedmiot opłaty.

4. Prawo do grobu opłacane jest na 20 lat, przez który to czas nie jest możliwe pochowanie innej osoby w grobie pojedynczym. Po upływie 20 lat możliwe jest przedłużenie prawa do grobu na kolejnych 20 lat po wniesieniu opłaty prolongacyjnej (przedłużeniowej). Niewniesienie opłaty najpóźniej do końca roku po upływie lat 20 od pochówku oznacza rezygnację z prawa do grobu i upoważnia Administratora do dysponowania grobem.

5. Po upływie dwudziestoletniego okresu nienaruszalności grób ziemny może być użyty do ponownego pochówku pod warunkiem wniesienia opłaty pogłębieniowej przez nowego dysponenta grobu z tytułu pogrzebania z szacunkiem szczątków znajdujących się w grobie.

6. Dysponent grobu murowanego przeznaczonego do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby nie ma po upływie lat 20 obowiązku uiszczenia opłaty przedłużającej prawo do grobu, ale uiszcza opłatę przewidzianą w regulaminie cmentarza za odbieranie odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania cmentarza. Jednakże w sytuacji chowania następnych zwłok w wolnym miejscu powstaje obowiązek wniesienia opłaty za dochowanie a nadto za utrzymanie miejsca w czasie brakującym do okresu dwudziestoletniego licząc od daty pierwszej opłaty za grób bądź za cały okres dwudziestu lat.

7. Odzyskiwanie miejsc do pochówków w grobach murowanych jest dopuszczalne po upływie co najmniej 20 lat od ostatniego pochówku w danym pionie grobu, Szczątki ludzkie powinny być z szacunkiem zebrane i pochowane na dnie grobu na koszt nowego dysponenta, zamawiającego tę czynność przy zachowaniu procedur dotyczących ekshumacji zwłok.

8. Zamiar wzniesienia pomnika, nagrobka, obmurowania grobu dysponent zgłasza Administratorowi przedkładając projekt, kosztorys oraz wnosząc z tego tytułu opłatę.

9. Dopuszcza się rezerwację miejsca grzebalnego i miejsca pod budowę grobu murowanego na okres 10 lat, po wniesieniu opłaty rezerwacyjnej i z możliwością przedłużenia na następny okres. Miejsca rezerwowe nie mogą być przedmiotem obrotu. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu murowanego Administrator nie wypłaca jego dysponentowi odszkodowania. Miejsca rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji Administratora, bez względu na uiszczone opłatę.

Zasady wykonywania prac i usług na terenie cmentarza przez podmioty niezależne

1. Wszelkie prace budowlane i renowacyjne wykonywane na terenie Cmentarza przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne wymagają zezwolenia i wcześniejszych, uzgodnień z Administratorem.

2. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu Cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy dotyczące cmentarzy wyznaniowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 roku. Z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu, traci moc dotychczas obowiązujący.

Pełna wersja regulaminu cmentarza dostępna jest w kancelarii parafialnej przy ul. Okólnej 185 oraz na stronie internetowej parafii: lagiewniki.franciszkanie.pl

Kancelaria parafialna czynna jest od:
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 i 16.00 do 17.45
w sobotę: od 10.00 do 12.00

Kontakt z parafią: tel. 42 6590202 lub email: lagiewniki@franciszkanie.pl