Rada Parafialna

    Rada Parafialna jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza. W parafii św. Antoniego z Padwy Rada Parafialna pełni rolę Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej jednocześnie. Kadencja Rady trwa 4 lata. Proboszcz zwołuje zebrania Rady z własnej inicjatywy w drugą niedzielę miesiąca. Proboszcz zwołuje również Radę na wniosek przynajmniej 3 Radnych. O terminie zebrania plenarnego proboszcz informuje Radnych w ogłoszeniach parafialnych nie później niż w niedzielę poprzedzającą dzień spotkania Rady. W sytuacjach wymagających nagłych konsultacji proboszcz może poprosić o konsultację tylko kilku Radnych, których kompetencje najbardziej odpowiadają rozwiązaniu danej sprawy. Przewodniczącym Rady jest proboszcz. W skład Rady z urzędu wchodzą proboszcz i przedstawiciele wszystkich osiedli, wiosek z terenu parafii albo ich delegaci, którzy uzyskali aprobatę proboszcza. Proboszcz, po konsultacji z parafianami (np. podczas kolędy) powołuje pozostałych członków Rady. Radni, na pierwszym posiedzeniu plenarnym nowej Rady, składają w formie pisemnej przyrzeczenie działania w ramach Rady zgodnie z prawem kościelnym.

    Rada Parafialna jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem:

 • pogłębienie religijnej świadomości parafian,
 • budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę,
 • dbałość o wychowanie chrześcijańskie,
 • rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian,
 • formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.

    Rada Parafialna jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w zakresie spraw majątkowych, finansowych i budowlanych parafii. Rada:

  • służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań budowlanych czy remontowych,
  • pomaga w zdobywaniu środków finansowych i odpowiednich fachowców,
  • służy radą w ocenie inicjatyw i zamierzeń inwestycyjnych,
  • informuje parafian o potrzebach ekonomicznych parafii ustalonych na zebraniu Rady,
  • informuje proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń wśród parafian.
  • Zatorski Franciszek
  • Kucharska Teresa
  • Michalak Jacek
  • Białek Jarosław
  • Załomski Franciszek
  • Perek Lucyna
  • Perek Tomasz
  • Kopytek Marcin
  • Kurczewska Zdzisława
  • Szymańska Halina
  • Przechodzeń Jacek
  • Kuciński Janusz
  • Brzeziński Cezary
  • Szlaga Jacek
  • Potakowska Danuta
  • Sibiński Dariusz