STATUT PARAFIALNEJ RADY DO SPRAW EKONOMICZNYCH
przy parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego

Sobór Watykański II – a w – podkreślił współodpowiedzialność ludzi świeckich za pełnienie misji Kościoła. Do instytucji, w ramach których świeccy i duchowni mogą współdziałać dla dobra podstawowej wspólnoty organizacyjnej Kościoła, jaką jest parafia, należy parafialna rada do spraw ekonomicznych. Przez nią duchowni mają możliwość w większym stopniu korzystać z wiedzy i doświadczenia ludzi świeckich.

I. Charakter parafialnej rady do spraw ekonomicznych

 1. Powołanie parafialnej rady do spraw ekonomicznych (zwanej dalej radą ekonomiczną) jest obowiązkiem każdego proboszcza (por. kan. 537).
 2. Rada ekonomiczna jest kolegialnym organem doradczym proboszcza.
 3. Rada ekonomiczna działa według niniejszego statutu, który też określa sposób jej powołania i kompetencje.
 4. Członkowie rady ekonomicznej wykonują swe funkcje dla dobra Kościoła i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
 5. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego i państwowego tylko proboszcz może występować w imieniu parafii w załatwianiu wszystkich czynności prawnych.
 6. Rada ekonomiczna nie zastępuje ani nie wyręcza proboszcza w obowiązkach zarządzania majątkiem parafialnym.
 7. Proboszcz ma głos decydujący w sprawach zarządu dobrami materialnymi parafii i tylko on podejmuje wiążące decyzje. Powinien jednak roztropnie brać pod uwagę głos rady ekonomicznej.
 8. W sprawach dotyczących zbywania majątku parafialnego proboszcz jest zobowiązany wysłuchać opinii rady ekonomicznej.
 9. Rada ekonomiczna nie ma kompetencji wobec majątku prywatnego duchownych. Nie może też ingerować w sprawy finansowe związane z utrzymaniem duchownych pracujących w parafii (stypendia mszalne, iura stolae, ofiary kolędowe, kolekty powinowate itp.), zgodnie z prawem ogólnym i partykularnym.

II. Zadania rady ekonomicznej

Rada ekonomiczna:

 1. Wspomaga proboszcza w zarządzie majątkiem parafialnym (dobra materialne nieruchome jak i ruchome, fundacje itp.).
 2. Planuje inwestycje i remonty oraz pomaga w ich realizacji
 3. Troszczy się o zdobywanie środków na powyższe cele, poza zwyczajnymi ofiarami wiernych.

III. Skład parafialnej rady ekonomicznej.

 1. Do rady ekonomicznej powinni należeć katolicy świeccy ?odznaczający się odpowiednią wiedzą, roztropnością i uczciwością? (kan. 228 § 2), zaangażowani w życie parafii.
 2. W skład rady wchodzi od 3 do 5 członków. Ich liczba uwarunkowana jest wielkością parafii i jej aktywnością gospodarczą.
 3. Nie mogą być jej członkami osoby obłożone karami kościelnymi, względnie w powszechnym odczuciu parafian niegodne pełnienia tej funkcji. Nie mogą też należeć do rady ekonomicznej krewni proboszcza.
 4. W poszczególnych przypadkach można zaprosić na spotkania rady ekonomicznej dodatkowo ekspertów – doradców jako osoby kompetentne, zwłaszcza w wypadkach ważniejszych decyzji.
 5. Przewodniczącym rady ekonomicznej jest proboszcz jako zarządca parafii i jej prawny reprezentant.

III. Powoływanie parafialnej rady ekonomicznej.

 1. Parafialna rada ekonomiczna ma zadania doradczo-konsultacyjne, dlatego nie jest organem wybieralnym przez parafian.
 2. Członków rady ekonomicznej powołuje proboszcz. Powinien on rozeznać, czy przewidziane osoby spełniają wymagane warunki.
 3. Proboszcz pisemnie powiadamia Kurię Diecezjalną o powołaniu rady ekonomicznej i podaje jej skład.
 4. Należy dopuścić możliwość doboru nowych członków rady ekonomicznej nawet w czasie trwania kadencji.

IV. Kadencja rady ekonomicznej.

 1. Członkowie rady ekonomicznej powołani są na okres 3 lat. Mogą być powołani na kolejne kadencje. Wskazane jest stosować wtedy zasadę przynajmniej częściowej zmiany składu rady ekonomicznej.
 2. W przypadku wakansu urzędu proboszcza a także zmiany na stanowisku proboszcza parafialna rada ekonomiczna ulega rozwiązaniu. Nowy proboszcz powinien na nowo powołać parafialną radę ekonomiczną.
 3. Administrator parafii nie powołuje parafialnej rady ekonomicznej.
 4. W przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach rady ekonomicznej poszczególny jej członek może być zwolniony przed upływem kadencji.
 5. Parafialna rada ekonomiczna może ulec rozwiązaniu w czasie trwania kadencji, gdy nie wypełnia właściwych jej zadań albo przekracza swoje kompetencje.

V. Zebrania parafialnej rady ekonomicznej.

 1. Rada ekonomiczna powinna odbywać swoje zebrania przynajmniej dwa razy w roku.
 2. Zebranie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy lub z inicjatywy przynajmniej dwóch członków rady ekonomicznej.
 3. Tematyka obrad jest ustalana przez proboszcza lub przez członków rady ekonomicznej.
 4. Członkowie rady ekonomicznej zobowiązani są do zachowania dyskrecji.
 5. Z każdego posiedzenia rady ekonomicznej wybrany sekretarz spisuje protokół, który winien być na kolejnym spotkaniu rady odczytany i zaaprobowany. Należy wówczas omówić niezrealizowane postanowienia.
 6. Według uznania proboszcza można podawać w ogłoszeniach parafialnych informacje o sprawach omawianych przez radę ekonomiczną.
 7. Na koniec roku proboszcz lub przedstawiciel rady ekonomicznej składa przed parafianami sprawozdanie z jej działalności.

VI Formacja członków rady ekonomicznej.

Członkowie rady ekonomicznej pełnią odpowiedzialną rolę życiu parafii. Ważna jest ich postawa religijna. Pomocą w kształtowaniu ich osobowości mogą być rekolekcje zamknięte, dni skupienia, spotkania formacyjne itp.

 1. Obłog Piotr
 2. Stypik Leszek
 3. Tomaszewski Paweł