POGRZEB KATOLICKI

 

Przy załatwianiu formalności w biurze parafialnym należy przedstawić:

  1. Akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego),
  2. Karta zgonu (wystawiona przez lekarza. Zostaje w w parafii w dokumentacji cmentarnej)
  3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
  4. Pozwolenie ks. Proboszcza, jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią.

Informacje o dacie, godzinie i miejscu pogrzebu ustala się podczas wizyty w kancelarii parafialnej.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów

Natomiast wszystkie sprawy związane z wykupem, lub opłaceniem miejsca na Cmentarzu Parafialnym, oraz pochowaniem zwłok na Cmentarzu w Zakliczynie, załatwia się w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej Parafii pw. św. Antoniego i św. Jana Chrzciciela w Łodzi-Łagiewnikach, która jest Zarządcą Cmentarza. 


Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1176 –

§ 1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.

§ 2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.

§ 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Kan. 1177 –

§ 1. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym.

§ 2. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

§ 3. Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba że prawo partykularne wyznacza inny kościół.

Kan. 1184 –

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.

Kan. 1185 –

Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.